فرایند تولید

Production-1

Production-2

Production-3

Production-4

Production-5

Production-6

Production-7

Production-8

Production-9

در شرکت صنایع لاستیک توس (S.O.T) انواع قطعات لاستیکی با استفاده از پرس های هیدرولیک و تکنولوژی های فشاری و تزریقی تولید می شوند. همچنین، طراحی قالبها متناسب با پرس های مورد استفاده (تناژ پرس) روشهای فشاری، انتقالی و تزریقی صورت می گیرد.

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت صنایع لاستیک توس مجهز به انواع دستگاههای تست شامل رئومتر، تنسومتر و سایر دستگاههای اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی کامپاند می باشد. کارشناسان باتجربه و متخصص پلیمر ما در این واحد با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، پروژه های جدید تحقیقاتی را مدیریت می کنند. برخی از مشخصات فیزیکی کامپاندهای تولیدی در جدول زیر نمایش داده شده است:

فهرست